Miasto i Gmina Lubsko realizuje projekt pn. "Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko".
Przypominamy, że w ramach tego projektu planuje się:
- budowę kolektorów ściekowych na terenach pozbawionych kanalizacji;
alt- renowację istniejącej kanalizacji;
- budowę kolejnych przepompowni ścieków;
- modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Lubsku.
W dniu 17 lipca 2012 r. w rejonie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków pojawił się ciężki sprzęt budowlany firmy Ecoservice Sp. z o.o. z Zielonej Góry. Tym samym długo zapowiadane unowocześnienie lubskiej oczyszczalni ścieków wkroczyło w fazę realizacji.
Prace modernizacyjne na terenie oczyszczalni ścieków będą obejmowały:
- rozbudowę części osadowej oczyszczalni ścieków w zakresie stabilizacji osadu,
- budowę wiaty zrzutowej osadu ustabilizowanego,
- budowę wiaty składowej osadu ustabilizowanego,
- wymianę punktu zlewczego ścieków dowożonych,
- wyposażenie punktu zlewczego ścieków dowożonych w pomiar: ilości przepływu, pH, przewodności, ChZT,
- wyposażenie budynku krat w urządzenia do płukania skratek i instalację płukania piasku,
- wyposażenie oczyszczalni ścieków w dodatkowe elementy AKPiA (aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki),
- wyposażenie instalacji dozowania soli żelaza w pomiar ilości przepływu,
- wyposażenie komory napowietrzania osadu czynnego w pomiar ciągły: azotu amonowego i azotu azotanowego,
W tym miejscu powstanie plac manewrowy i wiata do składowania osadu ustabilizowanego.- wyposażenie komory pomiaru ilości ścieków oczyszczonych w pomiar ciągły: azotu amonowego, azotu azotanowego, azotu azotynowego, fosforanów oraz suchej masy,
- zabudowanie kompensatorów gumowych kołnierzowych na tłocznych rurociągach ścieków przed komorą rozprężną,
- przebudowę linii SN, linii NN, oświetlenia terenu oraz monitoring,
- wyposażenie oczyszczalni w sprzęt służący do gromadzenia i transportu powstających odpadów.
W pierwszych dniach robót pracownicy przygotowali teren pod budowę placu i wiaty do składowania osadu ustabilizowanego.
W środowe popołudnie udało się wykonać pierwsze zdjęcia placu budowy.
Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji fotograficznej z placu budowy.
 
Jak zmienić naszą postawę i zwiększyć dbałość o środowisko naturalne? Odpowiedź wydaje się prosta: rozpocząć edukację ekologiczną od najmłodszych lat i zawsze dawać dobry przykład. Ale musi to być stały, wieloletni proces, który skutecznie zaszczepi w młodym człowieku potrzebę ochrony przyrody. Bo przecież wszyscy jesteśmy jej nierozłącznym elementem.

Więcej…

 
W trybie art.24 pkt.8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowy zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123. poz. 858) ogłaszamy, że z dniem 1 lipca 2012 roku na terenie gminy i miasta Lubsko wchodzi w życie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzona uchwałą z nr XXII/152/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 maja 2012 r.

Taryfa obowiązuje od dnia 1 lipca 2012 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

W związku z powyższym prosimy o podanie stanu licznika na dzień 30 czerwca br. osobiście lub telefonicznie: (68) 470 49 99 lub (68) 457 77 34
 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW


Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., działając na podstawie  art. 24j, 24c ust.2 w związku z art.27a ust.3 pkt.2) i 27c ust.1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r. 1152 ze zm. - dalej u.z.z.w),  w związku z art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego( tekst jedn.Dz.U. z 2018, poz.2096. podaje się do wiadomości, że z dniem 03.05.2019r. decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu wchodzą w życie nowe taryfy dla  zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązujące na terenie Gminy Lubsko oraz Jasień  na okres 3 lat.


TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

obowiązujące na terenie Gminy Lubsko od dnia 03-05-2019r. do 03-05-2022r.

plik do pobrania

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

obowiązujące na terenie Gminy Jasień od dnia 03-05-2019r. do 03-05-2022r.

plik do pobrania