Rada Nadzorcza Lubskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
z siedzibą 68-300 Lubsko, ul. Paderewskiego 20, KRS 0000371990,

zaprasza biegłych rewidentów, w rozumieniu art.10 ust.1 Ustawy z dnia 13 października 1994r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz.U. z 2001r. nr 31 poz.359 z póż. zm.) uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania Spółki za rok obrotowy 2020, które ma polegać  na przedstawieniu pisemnej opinii biegłego rewidenta wraz z jego raportem o tym czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe, jasno i rzetelnie przedstawia sytuację majątkową i finansową , jak też wynik finansowy badanej spółki.

Warunki i oczekiwania biegłego rewidenta:

 1. obowiązkowa obecność na Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2020, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji dotyczących badania sprawozdania finansowego z omówieniem opinii i raportu biegłego,
 2. gotowości do spotkań informacyjnych z Radą Nadzorczą w trakcie i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego,
 3. przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu Spółki

( w formie tzw. listu intencyjnego) o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Spółki.

Oferta powinna zawierać:

 1. Informację o oferencie tj.:

a)    o formie prowadzenia działalności – aktualny odpis w właściwego rejestru,

b)    aktualny odpis z rejestru (biegłych rewidentów), do którego wpisany jest oferent,

c)     poświadczenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpisie oferenta jako uprawnionego (na listę podmiotów uprawnionych) do badania sprawozdań finansowych,

d)    informacje o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,

e)    dokumenty przedstawiające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych w branży , w której działa Spółka,

 1. oświadczenie o spełnieniu ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
 2. ceny za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o tym sprawozdaniu wraz z raportem  z jego badania. Podana cena winna być ceną ostateczną i uwzględniać wszystkie koszty ponoszone przez biegłego rewidenta związane z przeprowadzeniem badania sprawozdania,
 3. określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób  posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,
 4. wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego,
 5. poświadczoną za zgodność – kserokopię ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

Wymagane terminy :

 1. Składania ofert  do dnia 06 listopada 2020r. do godz. 15 00 . Oferty należy składać lub przesłać za potwierdzeniem odbioru na adres Spółki z dopiskiem  „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2020”, (za datę złożenia ofert uważa się datę wpływu  oferty do siedziby Spółki). Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów  prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.
 2. Sprawozdanie finansowe wraz z dostarczeniem opinii i raportu z badania  do dnia 31 maja 2021r.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, negocjacji warunków  umowy oraz nierozstrzygnięcia postępowania ofertowego  bez podania przyczyny i bez jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Dodatkowych informacji udziela Główny Księgowy nr. tel. 539 146 888 lub adresem  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 


Informujemy, że w dniu 21.09.2020 wystąpiła awaria sieci wodociągowej przy ulicy Strzeleckiej w Lubsku. W związku z tym mogą nastąpić przerwy i zakłócenia w dostarczaniu wody w obrębie tej ulicy oraz przyległych. Usunięcie awarii nastąpi w ciągu około 4 godzin. Natychmiast po jej usunięciu pracownicy Spółki LWiK przystąpią do odcinkowego płukania sieci, które – w celu przywrócenia właściwej jakości wody – potrwa około 5 godzin. Za utrudnienia przepraszamy.

Zarząd LWiK Sp. z o.o.

 

 


W związku z komplikacjami w trakcie usunięcia awarii powstałej przy ulicy Działkowej informujemy, że prace przedłużą się do godziny 15:00. Przepraszamy za zaistniałą sytuację, prosimy o cierpliwość. Natychmiast po jej usunięciu pracownicy Spółki LWiK przystąpią do odcinkowego płukania sieci, które – w celu przywrócenia właściwej jakości wody – potrwa około 6 godzin. Za utrudnienia przepraszamyZarząd LWiK Sp. z o.o.

 

 


Informujemy, że w dniu 18.09.2020 wystąpiła awaria sieci wodociągowej przy ulicy Działkowej w Lubsku. W związku z tym mogą nastąpić przerwy i zakłócenia w dostarczaniu wody dla ulic: Żarskiej, Żagańskiej, Jasieńskiej, Norwida, Leopolda Staffa, Wrocławskiej, przyległych oraz miejscowości Budziechów. Usunięcie awarii nastąpi w ciągu około 6 godzin. Natychmiast po jej usunięciu pracownicy Spółki LWiK przystąpią do odcinkowego płukania sieci, które – w celu przywrócenia właściwej jakości wody – potrwa około 6 godzin. Za utrudnienia przepraszamy.

Zarząd LWiK Sp. z o.o.