OGŁOSZENIE

 

Podaje się do wiadomości mieszkańcom

Lubska, Dłużka i Budziechowa,

że nastąpi

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

w dniu 12.10.2016 / środa / w godz. 100- 2400 /,a zakłócenia w dostawie wody

w dniu 13.10.2016 / czwartek /w związku z wykonywaniem prac konserwacyjnych i remontowych

urządzeń wodociągowych oraz płukaniem

i chlorowaniem sieci wodociągowej.Prosimy zainteresowanych o zaopatrzenie się

w wodę na wyżej określony czas.

 

 

Za utrudnienia przepraszamy .

 

LWiK SP. Z O.O. ZARZĄD

 

 

W środę 01.06.2016r. odbyła się w Lubskim Domu Kultury uroczystość związana z rozstrzygnięciem konkursu na logo Spółki „Lubskie Wodociągi i Kanalizacja”. Zwycięzcą konkursu okazała się uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubsku Katarzyna Zielińska. Komisja konkursowa w składzie: Janusz Orzepowski, Halina Skindzier i Adam Sommerfeld wyróżniła też 12 innych projektów w czterech kategoriach wiekowych. Szkoły Podstawowe klasy 1-3: I miejsce - Oliwia Nita (SP nr 2), II m. – Michał Krawczak (SP nr 2), III m. – Marcel Ciebla (SP nr 2); Szkoły Podstawowe klasy 4-6: I m. - Hubert Turzyński (SP nr 1), II m. – Kacper Żołnierczakiewicz (SP nr 2), III m. – Karolina Stusińska (SP Górzyn); Gimnazja: I m. – Paulina Bednarczyk (NGdM), II m. – Łukasz Chojecki (NGdM), III m. – Wiktoria Pala (NGdM); Szkoły średnie: I m. – Karolina Szuber (ZSOiE); II m. – Magdalena Kołodziejska (ZSOiE); III m. – Pamela Białooka (ZSOiE). Nagrody, upominki i dyplomy wręczali: wiceburmistrz Lubska Jerzy Wojnar, prezes LWiK Roman Żaczyk i dyr. LDK Sławomir Muzyka.

 

 

 

 

Z przyjemnością informujemy, że projekt pn. "Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko" został zgłoszony do udziału w Ogólnopolskich Dniach Otwartych Funduszy Europejskich. W związku z tym 12 maja odbędzie się Dzień Otwarty - POZNAJ OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW W LUBSKU. Serdecznie zapraszamy wszystkich do zwiedzania naszej oczyszczalni od godz. 8.00 do 15.00, zapoznania się z zasadami jej funkcjonowania i stosowanymi tu procesami technologicznymi.

 

 

W związku z wybudowaniem sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Lubsko, Burmistrz Lubska, zgodnie z obowiązującym prawem, ponownie przypomina o obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, nakłada art. 5 ust.   1 pkt.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.).

Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została  wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Jednocześnie wyjaśniamy, że zadanie gminy wynikające z ww. ustawy, realizowane jest
w ramach Projektu „ Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko” dofinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko. W przypadku niewykazania po zakończeniu inwestycji efektu ekologicznego, polegającego na likwidacji istniejących dotychczas szamb, przyznane środki mogą podlegać zwrotowi. W związku z tym, Gmina Lubsko jest zobligowana do wykazania się efektem ekologicznym oraz do szczegółowej kontroli i egzekwowania uzyskania efektu ekologicznego.

Informujemy, że uchylanie się właścicieli nieruchomości od nałożonego ustawą obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, nie znajduje żadnego prawnego uzasadnienia. W takim przypadku Gmina ma możliwości prawne: wydania decyzji nakazującej wykonania obowiązku (art. 5 ust. 7 ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) oraz sankcji grzywny. Wykonanie decyzji nakazującej przyłączenie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji   (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954 z późn. zm.). W momencie niewykonania decyzji nakazującej, wszczęte zostanie administracyjne postępowanie egzekucyjne z nałożeniem kary grzywny w celu przymuszenia. Grzywna będzie wydawana do skutku. Każdorazowo, w przypadku osoby fizycznej, nałożona grzywna może sięgnąć wysokości do 10 tys. zł, w przypadku osób prawnych i jednostek nie więcej, niż
50 tys. zł (art. 121 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). Grzywna może być nakładana wielokrotnie, do maksymalnej wysokości: dla osób fizycznych do 50 tys. zł, dla prawnych i jednostek do 200 tys. zł.

Jeszcze raz podkreślamy, Gminie zależy na osiągnięciu efektu ekologicznego, a nie na karaniu właścicieli nieruchomości!

Ostateczny termin wywiązania się z obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej określa się na dzień 30.04.2016 r. W sytuacji nie wywiązania się z powyższego, na mieszkańców nakładane będą decyzje przymuszające z wszystkimi wynikającymi z nich konsekwencjami.

W związku z powyższym apelujmy o niezwłoczne przystąpienie do wykonania obowiązku podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.

W tym celu należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do Biura Obsługi Klienta LWiK – Lubsko, ul. Tkacka 4.

Wydanie warunków przyłączenia jest nieodpłatne. Po otrzymaniu warunków, właściciel posesji na własny koszt wykonuje odcinek kanalizacji łączącej instalację budynku ze wskazaną studzienką kanalizacyjną, bądź może zlecić powyższe prace dla LWiK-u lub innemu Wykonawcy.

W celu uzyskania dodatkowych informacji związanych z podłączeniem się do sieci, należy zgłaszać się do Lubskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Biuro Obsługi Klienta w Lubsku przy
ul. Tkackiej 4, bądź pod nr (68) 470 49 99 w godzinach 7.00 – 15.00.