Przetargi Przetargi i zamówienia publiczne Sukcesywna dostawa wodomierzy wraz z akcesoriami

Sukcesywna dostawa wodomierzy wraz z akcesoriami
dla Lubskich Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubsku
numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 87919-2014
data zamieszczenia: 23.04.2014 r.
numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TiU-222/72/2014

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zakończeniu przetargu

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia