Przetargi Przetargi i zamówienia publiczne Sukcesywna dostawa armatury
Sukcesywna dostawa armatury
dla Lubskich Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubsku
numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: : 132839-2014
data zamieszczenia: 20.06.2014 r.
numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TiU-222/137/2014

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 -WZÓR OFERTY

Załącznik nr 2 -OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Załącznik nr 3 -OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Załącznik nr 4 -WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW

Załącznik nr 5 -WZÓR ZOBOWIĄZANIA

Załącznik nr 6 -OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Załącznik nr 7 -OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

PROJEKT UMOWY

WYJAŚNIENIA

KOMUNIKAT: Przedmiotem przetargu mogą być wyłącznie materiały i urządzenia odpowiadające normom i ustaleniom zawartych w SIWZ.


Ogłoszenie o zakończeniu przetargu