Przetargi Przetargi i zamówienia publiczne Budowa Etap 2
Budowa podłączeń do systemu kanalizacji
sanitarnej w Gminie Lubsko – ETAP II
dla Lubskich Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubsku
numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: : 60901-2015
data zamieszczenia: 29.04.2015 r.
numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TiU-222/95/2015
Ogłoszenie w Urzędzie Zamówień Publicznych pod numerem 60901-2015


Załącznik 3 - Wzory oświadczenia o spełnianiu warunków udziału.

Załącznik 4 - Wykaz robót budowlanych.

Załącznik 5 - Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.

Załącznik 6 - Przedmiar robót.


Załącznik 7 - Plan sytuacyjny przyłącz(Projekt).
Pytania i odpowiedzi: