Przetargi Przetargi i zamówienia publiczne Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan wraz z wyposażeniem

 

Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan wraz z wyposażeniem
dla Lubskich Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubsku
numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 340818-2015
data zamieszczenia: 14.12.2015 r.
numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TiU-1000/2015

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

komunikatu w sprawie przetargu nieograniczonego nr TiU-1000/2015.
Zgodnie z treścią zawartą w SIWZ § 18 pkt.18.1

18.1.Cena ofertowa winna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy dla realizowania przedmiotu zamówienia  (VAT, marżę, transport, montaż i oddanie do eksploatacji zbiorników oraz ich dzierżawę).Cenę ofertową gazu PROPAN TECHNICZNY należy ustalić w oparciu o średnią arytmetyczną z wartości: Propan Min oraz Propan Max publikowanych w portalu www.e-petrol.pl w pozycji: Propan hurt na granicy wschodniej RP z tygodnia poprzedzającego tydzień dostawy oraz podanie stałej niezmiennej przez cały czas trwania realizacji umowy marży dostawcy, której wysokość podaje w formularzu ofertowym. Jako dzień dostawy należy przyjąć datę 14.12.2015r.

W załączniku nr 1 jest:

 

3. Średnia cena za 1 litr gazu płynnego propan techniczny – wg notowania na dzień 14.01.2016r.-  oczywiście powinno być jak w SIWZ pkt.18.1.  tj.14.12.2015r.

w cenniku www. e-petrol.pl …....................... zł netto.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY