Przetargi Przetargi i zamówienia publiczne
Zakup nowego fabrycznie ciągnika wraz z dwiema przyczepami

dla Lubskich Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubsku
numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 275300-2015
data zamieszczenia: 19.10.2015 r.
numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TiU-917/2015

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
 


 
Budowa podłączeń do systemu kanalizacji
sanitarnej w Gminie Lubsko – ETAP II
dla Lubskich Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubsku
numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: : 60901-2015
data zamieszczenia: 29.04.2015 r.
numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TiU-222/95/2015
Ogłoszenie w Urzędzie Zamówień Publicznych pod numerem 60901-2015


Załącznik 3 - Wzory oświadczenia o spełnianiu warunków udziału.

Załącznik 4 - Wykaz robót budowlanych.

Załącznik 5 - Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.

Załącznik 6 - Przedmiar robót.


Załącznik 7 - Plan sytuacyjny przyłącz(Projekt).
Pytania i odpowiedzi:

 
Budowa podłączeń do systemu kanalizacji
sanitarnej w Gminie Lubsko – ETAP I
dla Lubskich Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubsku
numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: : 310810-2014
data zamieszczenia: 18.09.2014 r.
numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TiU-222/216/2014

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Unieważnienie postępowania

 
Sukcesywna dostawa armatury
dla Lubskich Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubsku
numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: : 132839-2014
data zamieszczenia: 20.06.2014 r.
numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TiU-222/137/2014

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 -WZÓR OFERTY

Załącznik nr 2 -OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Załącznik nr 3 -OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Załącznik nr 4 -WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW

Załącznik nr 5 -WZÓR ZOBOWIĄZANIA

Załącznik nr 6 -OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Załącznik nr 7 -OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

PROJEKT UMOWY

WYJAŚNIENIA

KOMUNIKAT: Przedmiotem przetargu mogą być wyłącznie materiały i urządzenia odpowiadające normom i ustaleniom zawartych w SIWZ.


Ogłoszenie o zakończeniu przetargu

 

Sukcesywna dostawa wodomierzy wraz z akcesoriami
dla Lubskich Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubsku
numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 87919-2014
data zamieszczenia: 23.04.2014 r.
numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TiU-222/72/2014

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zakończeniu przetargu

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia

 

 

Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan wraz z wyposażeniem
dla Lubskich Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubsku
numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 16703-2014
data zamieszczenia: 27.01.2014 r.
numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TiU-222/7/2014

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia dotyczące zamówienia publicznego dotyczącego zakupu gazu płynnego propan

załączniki:
załącznik nr 1: Oferta
załącznik nr 2: Oświadczenie o wiedzy
załącznik nr 3: Oświadczenia
załącznik nr 4: Wykaz dostaw
załącznik nr 5: Wykaz posiadanego sprzętu koniecznego do wykonania zadania
załącznik nr 6: Wykaz robót zleconych podwykonawcom
załącznik nr 7: Umowa

 

Dostawa paliwa płynnego-oleju napędowego
dla Lubskich Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubsku
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 222/307/2013
data zamieszczenia: 19.11.2013
Rozstrzygnięcie przetargu 28.11.2013 o godzinie 1200
Treść ogłoszenia
 
Dostawę w formie leasingu operacyjnego fabrycznego nowego samochodu dostawczego
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  TiU-222/213/2013;
zawiera następujące rozdziały:
Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawcy – Dział od 1 do 17
Rozdział II - Wzór umowy leasingu
Rozdział III - Szczegółowy opis techniczny samochodu 
Rozdział IV - Formularz oferty – ZAŁĄCZNIK nr 1a do SIWZ
Rozdział V - Formularz cenowy-ZAŁĄCZNIK nr 1b do SIWZ
Rozdział VI - Oświadczenia
 
Więcej artykułów…