Przetargi Przetargi i zamówienia publiczne

 

Dostawa paliwa płynnego-oleju napędowego
dla Lubskich Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubsku
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 359754-2015
data zamieszczenia: 31.12.2015 

 

 

Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan wraz z wyposażeniem
dla Lubskich Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubsku
numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 340818-2015
data zamieszczenia: 14.12.2015 r.
numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TiU-1000/2015

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

komunikatu w sprawie przetargu nieograniczonego nr TiU-1000/2015.
Zgodnie z treścią zawartą w SIWZ § 18 pkt.18.1

18.1.Cena ofertowa winna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy dla realizowania przedmiotu zamówienia  (VAT, marżę, transport, montaż i oddanie do eksploatacji zbiorników oraz ich dzierżawę).Cenę ofertową gazu PROPAN TECHNICZNY należy ustalić w oparciu o średnią arytmetyczną z wartości: Propan Min oraz Propan Max publikowanych w portalu www.e-petrol.pl w pozycji: Propan hurt na granicy wschodniej RP z tygodnia poprzedzającego tydzień dostawy oraz podanie stałej niezmiennej przez cały czas trwania realizacji umowy marży dostawcy, której wysokość podaje w formularzu ofertowym. Jako dzień dostawy należy przyjąć datę 14.12.2015r.

W załączniku nr 1 jest:

 

3. Średnia cena za 1 litr gazu płynnego propan techniczny – wg notowania na dzień 14.01.2016r.-  oczywiście powinno być jak w SIWZ pkt.18.1.  tj.14.12.2015r.

w cenniku www. e-petrol.pl …....................... zł netto.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
Zakup nowego fabrycznie ciągnika wraz z dwiema przyczepami

dla Lubskich Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubsku
numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 275300-2015
data zamieszczenia: 19.10.2015 r.
numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TiU-917/2015

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2
 


 
Budowa podłączeń do systemu kanalizacji
sanitarnej w Gminie Lubsko – ETAP II
dla Lubskich Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubsku
numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: : 60901-2015
data zamieszczenia: 29.04.2015 r.
numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TiU-222/95/2015
Ogłoszenie w Urzędzie Zamówień Publicznych pod numerem 60901-2015


Załącznik 3 - Wzory oświadczenia o spełnianiu warunków udziału.

Załącznik 4 - Wykaz robót budowlanych.

Załącznik 5 - Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.

Załącznik 6 - Przedmiar robót.


Załącznik 7 - Plan sytuacyjny przyłącz(Projekt).
Pytania i odpowiedzi:

 
Budowa podłączeń do systemu kanalizacji
sanitarnej w Gminie Lubsko – ETAP I
dla Lubskich Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubsku
numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: : 310810-2014
data zamieszczenia: 18.09.2014 r.
numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TiU-222/216/2014

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Unieważnienie postępowania

 
Sukcesywna dostawa armatury
dla Lubskich Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubsku
numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: : 132839-2014
data zamieszczenia: 20.06.2014 r.
numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TiU-222/137/2014

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 -WZÓR OFERTY

Załącznik nr 2 -OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Załącznik nr 3 -OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Załącznik nr 4 -WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW

Załącznik nr 5 -WZÓR ZOBOWIĄZANIA

Załącznik nr 6 -OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Załącznik nr 7 -OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

PROJEKT UMOWY

WYJAŚNIENIA

KOMUNIKAT: Przedmiotem przetargu mogą być wyłącznie materiały i urządzenia odpowiadające normom i ustaleniom zawartych w SIWZ.


Ogłoszenie o zakończeniu przetargu

 

Sukcesywna dostawa wodomierzy wraz z akcesoriami
dla Lubskich Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubsku
numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 87919-2014
data zamieszczenia: 23.04.2014 r.
numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TiU-222/72/2014

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zakończeniu przetargu

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia

 

 

Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan wraz z wyposażeniem
dla Lubskich Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubsku
numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 16703-2014
data zamieszczenia: 27.01.2014 r.
numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TiU-222/7/2014

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia dotyczące zamówienia publicznego dotyczącego zakupu gazu płynnego propan

załączniki:
załącznik nr 1: Oferta
załącznik nr 2: Oświadczenie o wiedzy
załącznik nr 3: Oświadczenia
załącznik nr 4: Wykaz dostaw
załącznik nr 5: Wykaz posiadanego sprzętu koniecznego do wykonania zadania
załącznik nr 6: Wykaz robót zleconych podwykonawcom
załącznik nr 7: Umowa

 
Więcej artykułów…