Budowa podłączeń do systemu kanalizacji
sanitarnej w Gminie Lubsko – ETAP I
dla Lubskich Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubsku
numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: : 310810-2014
data zamieszczenia: 18.09.2014 r.
numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TiU-222/216/2014

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Unieważnienie postępowania