Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan wraz z wyposażeniem
dla Lubskich Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubsku
numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 618451-N-2018
data zamieszczenia: 18.09.2018 r.
numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: DIiOK-328/2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Wobec drobnych zmian, które wystąpiły we wzorze umowy oraz załączniku nr 1.
Zaszła konieczność wymiany w/w dokumentów.