Rada Nadzorcza Lubskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
z siedzibą 68-300 Lubsko, ul. Paderewskiego 20, KRS 0000371990,

zaprasza biegłych rewidentów, w rozumieniu art.10 ust.1 Ustawy z dnia 13 października 1994r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz.U. z 2001r. nr 31 poz.359 z póż. zm.) uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania Spółki za rok obrotowy 2019, które ma polegać  na przedstawieniu pisemnej opinii biegłego rewidenta wraz z jego raportem o tym czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe, jasno i rzetelnie przedstawia sytuację majątkową i finansową , jak też wynik finansowy badanej spółki.

Warunki i oczekiwania biegłego rewidenta:

1. Obowiązkowa obecność na Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2019, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji dotyczących badania sprawozdania finansowego z omówieniem opinii i raportu biegłego.

2. Gotowości do spotkań informacyjnych z Radą Nadzorczą w trakcie i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego,

3. Przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu Spółki

( w formie tzw. listu intencyjnego) o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Spółki.

Oferta powinna zawierać:

1. Informację o oferencie tj.:

a)    o formie prowadzenia działalności – aktualny odpis w właściwego rejestru,

b)    aktualny odpis z rejestru (biegłych rewidentów), do którego wpisany jest oferent,

c)     poświadczenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpisie oferenta jako uprawnionego (na listę podmiotów uprawnionych) do badania sprawozdań finansowych,

d)    informacje o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.

e)    dokumenty przedstawiające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych w branży , w której działa Spółka.

2. Oświadczenie o spełnieniu ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

3. Ceny za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o tym sprawozdaniu wraz z raportem  z jego badania. Podana cena winna być ceną ostateczną i uwzględniać wszystkie koszty ponoszone przez biegłego rewidenta związane z przeprowadzeniem badania sprawozdania.

4. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób  posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

5. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.

5. Poświadczoną za zgodność – kserokopię ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

Wymagane terminy :

  1. Składania ofert  do dnia 05 listopada 2019r. do godz. 15 00 . Oferty należy składać lub przesłać za potwierdzeniem odbioru na adres Spółki z dopiskiem  „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2019”, (za datę złożenia ofert uważa się datę wpływu  oferty do siedziby Spółki). Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów  prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.
  2. Sprawozdanie finansowe wraz z dostarczeniem opinii i raportu z badania  do dnia 29 maja 2020r.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, negocjacji warunków  umowy oraz nierozstrzygnięcia postępowania ofertowego  bez podania przyczyny i bez jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Dodatkowych informacji udziela Główny Księgowy nr. tel. 068 372 19 82 lub adresem  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.