Dział Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji zaopatruje w wodę mieszkańców m. Lubska oraz wsi Białków, Chełm Żarski, Chocicz, Chocimek, Dąbrowa, Dłużek, Gozdno, Górzyn, Grabków, Lutol, Małowice, Mierków, Mokra, Osiek, Raszyn, Stara Woda, Tuchola, Ziembikowo, Gareja.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. M. Konopnickiej 1B, 68-300 Lubsko, tel.: 68 457 77 34
1. Sieć kanalizacyjna i wodociągowa.


Tabela 1 Charakterystyka sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.
Sieć kanalizacyjna na terenie
miasta Lubska łącznie
z kanalizacją dzierżawioną
od Gminy Lubsko
(dane na koniec 2011r.)
Sieć wodociągowa na terenie
miasta i gminy Lubsko
łącznie z sieciami dzierżawionymi
od Gminy Lubsko
( stan na koniec 2011r. )
wiek sieci do 10 lat – 13,1 km
10 – 30 lat – 14,4 km
31 – 50 lat – 6,0 km
ponad 50 lat – 5,5 km
Ogółem – 39,0km
do 10 lat – 25,1 km
10 – 30 lat – 89,8 km
31 – 50 lat – 16,6 km
ponad 50 lat – 9,5 km
Ogółem – 141,0 km
rodzaj materiałów z wybudowana jest sieć
żelbeton, kamionka, PCV, kanały murowane. żeliwo, PCV, PE, stal, azbestocement, średnice od 50mm do 400mm
długość sieci
46,3 km 1193,4 km
ilość podłączeń do budynków indywidualnych i zbiorowego zamieszkania
1137 szt. 2781 szt.
wyposażenie
osadniki Imhoffa, studzienki rewizyjne, połączeniowe, rozgałęźne,
kaskadowe, piaskowniki, separatory, wpusty deszczowe.
terenowy zbiornik wyrównawczy
ul. Złota V=500 m3,
zbiornik ciśnieniowy Białków V=60 m3,
zbiornik wyrównawczy Górzyn V = 150 m3,
zbiornik stojący Dłużek V=150 m3,
zasuwy, zawory zwrotne, odwodnienie magistrali poprzez studnię spustową, manometry, wodomierze, hydranty.

 

Celem zadań Spółki jest rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej i osadowej, przerwanie procesu degradacji środowiska na terenie miasta i gminy Lubsko, ochrona wód rzeki Lubszy oraz doprowadzenie 100% ścieków komunalnych i przemysłowych do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Lubsku.


Działania prowadzone w celu usprawnienia poprawy stanu sieci kanalizacyjnej:
 • wymiana uszkodzonych odcinków sieci,
 • płukanie sieci z nagromadzonych osadów samochodem specjalistycznym MAN oraz przyczepką wysokociśnieniową WUKO z jednoczesnym wypompowywaniem osadów samochodem SW -21,
 • budowa nowych odcinków sieci poprzez Gminę Lubsko i przekazanie ich w dzierżawę dla tut. Spółki,
 • wyeliminowanie negatywnego, niekontrolowanego oddziaływania ścieków na środowisko likwidacja ( szamb ).

 

Działania prowadzone w celu usprawnienia poprawy stanu istniejących sieci wodociągowej:
 • utrzymanie w sprawności uzbrojenia sieci przede wszystkim dużej ilości zasuw i hydrantów,
 • utrzymanie odcinków sieci w należytym stanie polegające na utrzymaniu dobrej i właściwej jakości wody podawanej tymi odcinkami, końcówki sieci są systematycznie płukane poprzez hydranty,
 • zmniejszenie strat wody poprzez montowanie wysokiej klasy dokładności wodomierzy oraz zakup urządzeń do wykrywania wycieków wody,
 • bieżące usuwanie awarii,
 • stworzenie nowoczesnego systemu zaopatrzenia w wodę: o parametrach jakościowych, zgodnych z Dyrektywą Unii Europejskiej nr 98/83/EC i wytycznymi WHO o zawartości m.in.: żelaza 0,2 mg/dm3, manganu 0,05 mg/dm3,
 • dostarczanie wody odbiorcom czystą organoleptycznie, bez zapachu i posmaku, wodę stabilną biologicznie, co w znacznym stopniu ograniczy powstawanie tzw. wtórnych zanieczyszczeń w sieci,
 • wyeliminowanie źródeł awarii, co jednocześnie wpłynie na ograniczenie kosztów ponoszonych przez LWiK.


2. Stacje uzdatniania wody.

Gl. Górna dla m. Lubska:

Woda pobierana ze studni wierconych za pomocą pomp głębinowych tłoczona jest przez filtry ciśnieniowe pospieszne do zewnętrznej sieci wodociągowej. Urządzenia do uzdatniania wody (filtry) zainstalowane są w budynku stacji wodociągowej, zlokalizowanym na terenie ujęcia wody. Poniżej przedstawiono krótkie charakterystyki techniczne poszczególnych urządzeń:
 • Filtry ciśnieniowe - do uzdatniania wody przeznaczonych jest 5 filtrów pospiesznych o łącznej wydajności Qn=355 m3 / h. Wydajność ta pozwala na właściwe uzdatnienie wody.
 • Terenowy zbiornik wyrównawczy - Zbiornik ten wybudowany w okresie międzywojenny, zlokalizowany jest w odległości ok. 2 km od ujęcia na rzędnej 122,0 m npm. Składa się z dwóch komór - kołowej i pierścieniowej - ustawionych względem siebie centrycznie o pojemności 250 m3 każda. Obecnie zbiornik pracuje jako przepływowy – zbocznikowany, stabilizując ciśnienie w sieci.
 • Dezynfekcja wody - Po przejściu przez filtr woda okresowo poddawana jest dezynfekcji za pomocą 3 % podchlorynu sodowego - NaCl. Podchloryn dawkowany jest bezpośrednio do kolektora tłoczonego za filtrami za pomocą chloratora C- 52 o wydajności max 0,19 dm3 / min. Maksymalnie ciśnienie wytwarzane przez pompę chloratora wynosi 0,6 MPa.
 • Instalacja sprężonego powietrza - Woda surowa na wstępie jest napowietrzana w aeratorze ciśnieniowym. Jest to zbiornik o ø 1600 mm usytuowany centralnie w hali odżelaziaczy. Do napowietrzania dostarczane jest powietrze przez dwie sprężarki typu KP- 2 o wydajności Qn=8,0 m3/ h, P = 8,0 atm.
 • Płukanie filtrów po cyklu pracy odbywa się przy pomocy wody czystej i powietrza. Powietrze do płukania dostarczane jest przez dwie dmuchawy typu DK – 10 o wydajności Q=14- 14,5 m3/ min każda.

 

Białków

Wodociąg zasilany z ujęcia Białków pracuje automatycznie. Woda ujmowana ze studni wierconych pompami głębinowymi GRUNDFOS tłoczona jest na urządzenia uzdatniające i magazynujące wodę Hydrofiltru F1 + 60 M (stanowią dwa urządzenia zbiornikowe, pierwsze Hydrofiltr F1, drugie Hydrofiltr 60 M). Hydrofiltr F1 składa się z filtra ciśnieniowego o średnicy 280 cm A=6,0 m2) Hydrofiltr 60 M składa się z dwóch zasadniczych części:
 • filtra ciśnieniowego – zbiornik o średnicy 280 A=6,0 m
 • zbiornika ciśnieniowego(hydrofor)– zbiornik o średnicy 280 cm, V=60m3 Stacja wodociągowa typu HYDROFILTR wiąże funkcje stacji uzdatniania wody i hydroforni. Spełnia następujące zadania:
  • uzdatnia wodę podziemną w zakresie odżelaziania, odmanganiania usuwania innych zanieczyszczeń (filtracja dwustopniowa),
  • poprawia własności organoleptyczne wody,
  • gromadzi uzdatnioną wodę w zbiorniku ciśnieniowym dla potrzeb sterowania pracy pomp i płukania filtra
  • utrzymuje wymagane ciśnienie w sieci zewnętrznej.
W stacji uzdatniania wody w Białkowie do uzdatniania wody pod względem bakteriolgicznym służy chlorator, jednak do chwili obecnej z uwagi na dobrą jakość wody pod względem bakteriologicznym urządzenie to nie było eksploatowane Do pomiaru pobieranej wody służą wodomierze studzienne zainstalowane w każdej studni oraz wodomierze, wodomierz typu MKs6150 zainstalowany na rurociągu przesyłowym oraz wodomierz typu MZ-150 do pomiaru ilości wody podawanej do płukania.

Gozdno

Wodociąg GozdStacja Uzdatniania Wody w Gozdnieno – Górzyn pracuje automatycznie. Woda ujmowana ze studni wierconych pompami głębinowymi G80IVB tłoczona jest do budynku chlorowni i dalej do sieci i terenowego zbiornika wyrównawczego położonego na lokalnym wyniesieniu w m. Górzyn. Wydajność pompowni przy Hm=69m–Q=43,5m3/h.
Zapraszamy do galerii zdjęć Stacji Uzdatniania Wody w Gozdnie


Dłużek


Stacja Uzdatniania Wody w DłużkuWodociąg Dłużek pracuje automatycznie. Woda ujmowana ze studni wierconych pompami głębinowymi G80VB tłoczona jest na urządzenia uzdatniające zamontowane w budynku stacji wodociągowej i następnie poprzez zbiorniki hydroforowe do zewnętrznej sieci wodociągowej rozprowadzającej wodę po terenie wsi Dłużek. Zasilenie w wodę wsi Chełm Żarski, Mierków, Ziębikowo, Gareja oraz wspomaganie układu wodociągowego miasta Lubsko odbywa się poprzez terenowy zbiornik początkowy w Dłużku, skąd woda grawitacyjnie płynie do sieci wodociągowej.
Stacje wodociągową wody stanowi budynek wolnostojący o wymiarach w rzucie 10x20m. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku zlokalizowany jest osadnik wód popłucznych. Do uzdatniania wody wykorzystywane są cztery odżelaziacze i dwa odmanganiacze. Płukanie złoża filtracyjnego odbywa się wodą uzdatnianą i prowadzone jest codziennie, tzn. codziennemu płukaniu poddawany jest jeden z filtrów. Ilość wody dla wykonania płukania jednego filtra wynosi ok. 5m³. Wody popłuczne odprowadzane są do osadnika wód popłucznych.
Zapraszamy do galerii zdjęć Stacji Uzdatniania Wody w Dłużku

3. Ujęcia wody.

Rok wykonania studni Całkowita głębokość studni Wydajność eksploatacyjna
UJĘCIE GLINKA GÓRNA
STUDNIA NR 3 (3s) 1968 r. 40,0 m. Qe = 76,6 m3/h
przy Se = 1,93 m.
STUDNIA NR 4 (3z) 1978 r. 44,0 m. Qe = 135,0 m3/h
przy Se = 2,20 m.
STUDNIA NR 5 (4 z) 1978 r. 44,0 m. Qe = 100,0 m3/h
przy Se = 2,60 m.
STUDNIA NR 7 (4S) 1968 r. 40,0 m. Qe = 63,10 m3/h
przy Se = 1,09 m.
STUDNIA 8 (1z) 1978 r. 40,0 m. Qe = 137,0 m3/h
przy Se = 2,40 m.
STUDNIA NR 9 1984 r. 42,0 m. Qe = 122,00 m3/h
przy Se = 2,88 m.
STUDNIA NR 2B 1995 r. 35,0 m. Qe = 100,00 m3/h
przy Se = 2,00 m.
UJĘCIE BIAŁKÓW
STUDNIA NR 1 1989 r. 20,0 m. Qe = 55,00 m3/h
STUDNIA NR 2 1989 r. 18,0 m. Qe = 55,00 m3/h
UJĘCIE DŁUŻEK
STUDNIA NR 1 1984 r. 26,0 m. Qe = 45,0 m3/h
STUDNIA NR 2 1984 r. 25,5 m. Qe = 54,0 m3/h
UJĘCIE GOZDNO
STUDNIA NR 1 1984 r. 26,0 m. Qe = 45,0 m3/h
STUDNIA NR 2 1984 r. 25,5 m. Qe = 54,0 m3/h

 

Legenda:
wielkości eksploatacyjne ujęć głębinowych:
Se-depresja,
Qe-wydajność.

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem usług świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji