Dla klienta Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
12 czerwca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.