Obiekty Technologia pracy oczyszczalni ścieków Oczyszczalnia Ścieków w Tucholi Żarskej
Podstawowe dane dla pracy oczyszczalni ścieków
Qśr.d = 30,5 m3/db
Qśr.h = 1,9 m3/h
Qmaxh = 2,5 m3/h

Oczyszczalnia ścieków w Tucholi Żarskiej pracuje w/g uproszczonej metody osadu czynnego niskoobciążonego.
Odpływające z węzłów i przyborów sanitarnych ścieki grawitacyjną kanalizacją sanitarną dopływają do kraty koszowej. Następnie ścieki przepływają przez piaskownik. Kolejnym urządzeniem w schemacie jest komora denitryfikacji, w której następuje redukcja związków azotu. Dalsze oczyszczanie ścieków odbywa się w komorze osadu czynnego, gdzie za pomocą zespołu organizmów i bakterii następuje rozkład związków organicznych. Ostatnim urządzeniem technologicznym jest osadnik wtórny.
Ponadto w układzie wykonana została komora chlorowania ścieków oraz punkt zbiorczy ścieków dowożonych z przepompownią. Urządzeniem gospodarki osadowej są poletka filtracyjne osadu nadmiernego.
Oczyszczone ścieki doprowadzone są siecią rowów do odbiornika. Osad czynny w zależności od aktualnych potrzeb kierowany jest w ramach recyrkulacji do komory osadu lub na poletka.

  Charakterystyka techniczna urządzeń oczyszczalni
  Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków składa się z następujących elementów:
 • krata koszowa,
 • piaskownik,
 • komora denitryfikacji,
 • osadnik wtórny,
 • komora chlorowania,
 • poletka osadowe,
 • punkt zlewny,
 • przepompownie ścieków dowożonych i infiltracyjnych,
 • budynek dmuchaw.

Poniżej przedstawiono, krótkie charakterystyki techniczne poszczególnych urządzeń:

Kratka koszowa
Krata koszowaJest to pierwsze i podstawowe urządzenie wchodzące w układ technologiczny oczyszczalni.
U wylotu kanalizacji grawitacyjnej zainstalowano kratę koszową. Wykonana jest ona z prętów i kształtowników stalowych. Prześwity pomiędzy prętami, stanowiącymi kosz kraty wynoszą 6mm. Głównym zadaniem tego urządzenia jest wyłowienie ze ścieków zanieczyszczeń mineralnych wleczonych i pływających. Czyszczenie krat powinno odbywać się z częstotliwością zapewniającą swobodny przepływ ścieków przez kratę, nie rzadziej niż dwa razy dziennie.
Zatrzymane na kracie skratki gromadzone są na tacy ociekowej i po odsączeniu magazynowane w typowym pojemniku, okresowo wywożone na wysypisko.

Piaskownik

PiaskownikKolejnym urządzeniem zlokalizowanym w układzie technologicznym oczyszczalni ścieków jest piaskownik. Jest to zbiornik o nietypowej budowie, którego powierzchnia wynosi P=20,0m2, a jego objętość V=50,0m3. Biorąc pod uwagę maksymalną ilość ścieków czas przepływu przez komorę wynosi t=1,6 doby. Jest to wartość optymalna dla osadzenia cząsteczek zawiesin zawartych w ściekach bytowo-gospodarczych.

Komora deintryfikacji
Komora deintryfikacjiJest pierwszym urządzeniem do usuwania ze ścieków związków organicznych. Jest to komora o objętości V=50,0m3 z zainstalowanym mieszadłem. Zawartość tlenu w komorze jest zbliżona do zera. Zadaniem mieszadła jest wymuszenie ruchu ścieków w celu ograniczenia do minimum ewentualnego osadzenia zawiesiny.


Komora osadu czynnego
Komora osadu czynnegoJest drugim urządzeniem do biologicznego oczyszczania ścieków. Jest to komora, której pojemność wynosi V=120,0m3. Ta pojemność decyduje w zasadzie o przepustowości oczyszczalni. Wynika z tego, że przy tradycyjnej metodzie osadu czynnego niskoobciążonego oraz przy jednodobowym okresie przetrzymania można oczyścić 120m3 ścieków.
W komorze zainstalowanych jest 65 dyfuzorów drobnopęcherzkowych typu AP-240, do których za pomocą rusztów i węży giętych doprowadzone jest sprężone powietrze. Powietrze doprowadzane jest z dwóch sprężarek produkcji czeskiej typu DITLR 65.
Sprężarki pracują w układzie automatycznym, na przemian. Czas pracy każdej sprężarki ustalony zastał na 30 minut.
Jak wspomniano wcześniej w tej komorze następuje zasadniczy proces oczyszczania. Polega on na rozkładzie związków organicznych za pomocą bakterii heterotroficznych przy pomocy tlenu. Stężenie osadu czynnego w komorze nie powinno przekraczać 450cm3/dm3, a zawartość tlenu w komorze winna oscylować w granicach 2,0mgO2/dm3. Przy tak utrzymywanych warunkach redukcja zanieczyszczeń osiąga wartość 93 ÷ 96 %.

Osadnik wtórny

Osadnik wtórnyJest to w zasadzie ostatnie urządzenie do oczyszczania ścieków w tym układzie technologicznym. Służy do oddzielenia ścieków oczyszczonych z kłaczków osadu czynnego. Jest to zbiornik żelbetowy wykonany w formie prostopadłościanu o podstawie kwadratu. Dolna część osadnika, przeznaczona do gromadzenia osadu, wykonana jest w kształcie ostrosłupa ściętego.
Ścieki z komory napowietrzania przepływają do osadnika poprzez rurę centralną spływają w kierunku dna. Następnie w związku ze znacznie większym przekrojem komory przepływowej spada prędkość przepływu i ścieki przemieszczają się w kierunku odpływu.
Różnice prędkości wnoszenia i prędkości opadania powodują, że kłaczki osadu czynnego ulegają oddzieleniu i osiadają na dno osadnika. Oddzielony i zalegający w części osadowej osad recylkulowany jest do komory osadu czynnego lub w przypadku jego nadmiaru do zbiornika stabilizacji osadu.
W części osadowej przy dnie osadnika zainstalowane została pompa zatapialna typu APRS, której zadaniem jest przepompowanie osadu. Praca pompy regulowana jest wyłącznikiem czasowym i może być swobodnie regulowana w zależności od aktualnych potrzeb.

Komora chlorowania
Komora chlorowaniaZe względów technologiczno-konstrukcyjnych wydzielona została komora chlorowania. Jest to komora o pojemności V=12,0m3. Do chlorowania używane może być wapno chlorowane, sypkie. Komora chlorowania jest ostatnim obiektem w układzie technologicznym.Poletka osadowe
Poletka osadoweNa terenie oczyszczalni wykonane zostały cztery typowe poletka osadowe. Każde z poletek posiada wymiary w rzucie 10,0m x 3,75m. Obudowę stanowią płyty żelbetowe oparte na stopkach żelbetowych.
Na geomembranie, w warstwie podtrzymującej ułożony został drenaż wykonany z rur ceramicznych o średnicy Ø= 15cm. Na systemie drenarskim ułożone zostały dwie warstwy filtracyjne o zróżnicowanej granulacji żwiru. Na poletka osadowe doprowadzany jest osad nadmierny. Po odsączeniu osad zbierany jest z materiału filtracyjnego i gromadzony na płycie łącznie z obornikiem.

Punkt zlewny
Punkt zlewnyWykonany został w związku z koniecznością oczyszczania ścieków dowożonych. Służy on głównie do przyjęcia ścieków z pojazdów asenizacyjnych. Jest to studzienka wykonana z kręgów żelbetowych żelbetowych o średnicy Ø = 1,5m. W studni zainstalowana została typowa krata czyszczona ręcznie. Ścieki ze studni dopływają do przepompowni.

Przepompownia ścieków dowożonych i infiltracyjnych
Przepompownia ścieków dowożonych i infiltracyjnychDo tego celu wykorzystany został zbiornik o pojemności V=30m3. Jest to typowy walec żelbetowy ze stropem żelbetowym i zainstalowanymi w nim włazami kanalizacyjnymi.
Dodatkowo zainstalowane zostały dyfuzory AP-200, których zasadniczym zadaniem jest odświeżenie ścieków. Ponadto zainstalowana została pompa zatapialna typu 50 PZM-1,9/SP-2. Ścieki z przepompowni oraz wody infiltracyjne z poletek przepompowane są do piaskownika.
Sterowanie pracą pomp odbywa się automatycznie za pomocą włączników krańcowych i sterowania czasowego. Pompy pracują naprzemiennie w układzie 1 pracuje + 1 rezerwowa.

Budynek dmuchaw
Budynek dmuchawJest to zaadoptowany do tych potrzeb istniejący budynek, dawnej przepompowni gnojownicy. W obiekcie znajduje się sterowanie elektryczne pompami oraz dmuchawy napowietrzające.

Opracował:
Marek Krejner