Treść Uchwały nr XL/303/06 Rady Miejskiej w Lubsku
 z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.