Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Miejsca poboru próbki:

Sprawozdanie z badań - SUW Gozdno, 28.10.2019