Dział Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji
ul. M. Konopnickiej 1B, 68-300 Lubsko,
tel.: 68 457 77 34, e-mail: bok@lwik.lubsko.pl

Dział Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji świadczy usługi w zakresie:

 • zapoznawania z warunkami zawierania umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
 • informowania o taryfach za wodę i ścieki oraz regulaminie świadczenia usług,
 • wyjaśnienia sposobu rozliczeń oraz zasad płatności za wodę i ścieki,
 • sporządzania i aktualizacji umów dotyczących zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
 • wprowadzania zmian danych ewidencyjnych Klientów,
 • przyjmowania odczytów wskazań wodomierzy,
 • prowadzenia ewidencji wodomierzy,
 • wystawiania faktur za wodę i ścieki,
 • przyjmowania i rozpatrywania reklamacji dotyczących odczytów i wymian wodomierzy, rozliczeń i faktur za wodę i/lub ścieki,
 • wymiany, montażu i demontażu wodomierzy, również wodomierzy-podliczników,
 • uwierzytelniania opomiarowania (sprawdzanie i plombowanie montażu wodomierzy-podliczników),
 • wstrzymywania i wznawiania dostarczania wody,
 • przyjmowania zgłoszenia informacji o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • dokonywania częściowych i końcowych odbiorów technicznych przyłączy wod.-kan.,
 • przyjmowania inwentaryzacji powykonawczej wod.-kan. od inwestorów,
 • wystawiania zleceń na włączenie przyłącza do sieci,
 • zapoznawania Klientów z warunkami umów na wykonywanie przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych,
 • przyjmowania zleceń oraz sporządzania i zawierania umów na wykonanie, wymianę lub naprawę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • przyjmowania zleceń oraz sporządzania i zawierania umów na roboty odpłatne wykonywane przez Spółkę,
 • sporządzania kalkulacji i wystawianie faktur za usługi dodatkowe (roboty odpłatne) świadczone przez Spółkę,
 • przyłączenia nieruchomości do sieci,
 • informacje dotyczące produkcji i sprzedaży wody,
 • udrożnienia kanalizacji sprzętem specjalistycznym,
 • uzyskania informacji o świadczonych przez Spółkę usługach
 • realizowania procedur kontroli należności za doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków,
 • monitorowania bieżącego stanu należności klientów:
  • tel. 68 457 77 34,