W ramach projektu pn. “Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko” w latach 2010-2013 będą realizowane następujące zadania, których wnioskodawcą jest Gmina Lubsko, a przyszłym użytkownikiem “Lubskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubsku przy ul. Paderewskiego 20.

Zostaną niedobory systemu ściekowego zniwelowane poprzez:

 • budowę nowych kolektorów ściekowych (sanitarnych, deszczowych, ogólnospławnych) na terenach nieskanalizowanych;
 • budowę nowych kolektorów ściekowych (sanitarnych i deszczowych) w lokalizacji istniejącej sieci ogólnospławnej;
 • przekwalifikowanie istniejących kolektorów ogólnospławnych na kolektory deszczowe i budowę w sąsiedztwie nowych kolektorów sanitarnych (rozdział sieci ogólnospławnej).

Planuje się na podstawie oddzielnych kontraktów budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej i ogólnospławnej o łącznej długości 47,623 km oraz renowację odcinków kanalizacji o łącznej długości 6,040 km oraz przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Lubsku.

Zakres rzeczowy Projektu “Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko” został podzielony na 5 kontraktów, w ramach których realizowanych będzie łącznie 11 działań.

 • Kontrakt nr 1 – Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Górzyn, Lutol, Małowice i Stara Woda;
 • Kontrakt nr 2 – Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Białków, Budziechów oraz wschodniej części miasta Lubsko;
 • Kontrakt nr 3 – Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko – część południowo – zachodnia miasta oraz renowacja sieci kanalizacyjnej w Lubsku;
 • Kontrakt nr 4 – Projektowanie, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubsku;
 • Kontrakt nr 5 – Budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko – część północna miasta.

Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Lubsku w ramach Kontraktu nr 4 obejmować będzie następujące zadania:

 • wymiana wyposażenia kontrolno-pomiarowego punktu zlewnego ścieków dowożonych oraz jego ponowne uruchomienie;
 • wyposażenie budynku krat w urządzenia do płukania i prasowania skratek i instalację płukania piasku;
 • rozbudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w zakresie stabilizacji osadu;
 • rozbudowa i modernizacja systemu sterowania oczyszczalni.

Do stabilizacji osadu nadmiernego w oczyszczalni ścieków zastosuje się metodę ORTWED co umożliwi w praktyce usunięcie niemal całej zawartości wilgoci z osadu. Objętość osadu zmniejszy się o około 2,2-krotnie w stosunku do tlenowej metody stabilizacji. Otrzymany w procesie granulat może być magazynowany w pryzmach na wolnym powietrzu – jest w pełni hydrofobowy. Granulat może być pakowany w worki i na przykład wykorzystywany na pole uprawne – areał przeznaczony do produkcji wierzby energetycznej. Jego aplikacje do gruntu są znacznie niższe niż w przypadku osadu jedynie odwodnionego.

Rozważając powyższe rozwiązania wzięto także pod uwagę możliwość ostatecznego zagospodarowania osadu.