Grafika - tablica z nazwą firmy.

1.01.2011 r. rozpoczął działalność nowy podmiot gospodarczy utworzony przez gminę Lubsko – Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Zasadniczą przesłanką utworzenia nowej spółki jest realizacja na terenie Gminy Lubsko współfinansowanego przez Unię Europejską projektu pn. “Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko”.

Realizacja tego projektu wymaga, aby mienie wodociągowo-kanalizacyjne zlokalizowane na terenie miasta i gminy, które dotąd stanowiło w części własność PGKiM, część stanowiła wyposażenie zakładu budżetowego – Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, a część znajdowała się w ewidencji Gminy – została skonsolidowana w ramach jednego podmiotu, jakim jest beneficjent projektu, tj. jednoosobowa spółka gminy z ograniczoną odpowiedzialnością – “Lubskie Wodociągi i Kanalizacja”, której zadaniem jest przejęcie odpowiedzialności za eksploatację majątku wodociągowo-kanalizacyjnego Gminy.

W tym celu koniecznym stało się wydzielenie części majątku PGKiM Sp. z o.o. w części obejmującej wodociągi i kanalizację.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji zaopatruje w wodę mieszkańców miasta Lubska oraz wsi Białków, Chełm Żarski, Chocicz, Chocimek, Dąbrowa, Dłużek, Gozdno, Górzyn, Grabków, Lutol, Małowice, Mierków, Mokra, Osiek, Raszyn, Stara Woda, Tuchola, Ziembikowo. Łącznie eksploatuje sieci wodociągowe i przyłącza w mieście Lubsko o długości 74,5 km, a na terenie wiejskim 85,4 km.

Sprzedaż wody dla miasta Lubsko za rok 2009 wynosiła 550,0 tys. m3, a dla porównania za rok 2001 sprzedaż wyniosła 785,0 tys. m3. Zakład posiada zawartych ok. 6000 umów na dostawę wody.

Odprowadzane siecią kanalizacyjną ścieki w 95% ścieków ogółem trafiają do oczyszczalni ścieków w Lubsku. Średnia przepustowość, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wynosi Qśrd = 4200 m3/d.

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Lubsza.