Produkcja wody pitnej.

Dla odbiorców miasta i gminy Lubsko woda ujmowana jest z czterech ujęć wody znajdujących się w Glince Górnej, Białkowie, Dłużku i Gozdnie. Woda surowa na ujęciu wody w Glince Górnej ujmowana jest z siedmiu studzien głębinowych, w których zamontowane pompy głębinowe pracują naprzemiennie. Poprzez stację uzdatniania wody poddawana jest ona procesom technologicznym powodującym głównie wytrącanie związków żelaza i manganu /po uprzednim jej napowietrzeniu/ i uzdatniona wtłaczana jest do miejskiej sieci wodociągowej miasta Lubska. Produkcja wody odbywa się całodobowo w sposób ciągły z różną wydajnością.

Po dwie studnie głębinowe posiadają ujęcia w Białkowie, Dłużku i Gozdnie. Stacje uzdatniania wody zlokalizowane są tylko w Białkowie i Dłużku. Tu również woda surowa poddawana jest procesom technologicznym i wtłaczana poprzez hydrofory do sieci wodociągowej zasilającej odpowiednio wsie na terenie naszej gminy. Włączanie pomp następuje automatycznie w zależności od zapotrzebowania wody po stronie odbiorców.
Stan techniczny ujęć wód i stacji uzdatniania wody zlokalizowanych na terenie Gminy Lubsko jest dobry. Jakość wody dostarczonej do końcowych odbiorców, z nielicznymi wyjątkami, odpowiada wymaganiom zawartym w przepisach krajowych – Rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203, poz. 1718, z późn. zm.). System wodociągowy zaopatruje w wodę ponad 99% mieszkańców miasta i gminy Lubsko.