Przetargi Przetargi i zamówienia publiczne Zakup ciągnika
Zakup nowego fabrycznie ciągnika wraz z dwiema przyczepami

dla Lubskich Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubsku
numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 275300-2015
data zamieszczenia: 19.10.2015 r.
numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TiU-917/2015

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia 2