Miasto i Gmina Lubsko realizuje projekt pn. "Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko".
W ramach tego projektu planuje się:
- budowę kolektorów ściekówych na terenach pozbawionych kanalizacji;
- renowację istniejącej kanalizacji;
- budowę przepompowni ścieków;
- modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Lubsku.
Rozstrzygnięto już wszystkie przetargi na wykonawców robót i usług.

Wykonawcy kontraktów na roboty:
Kontrakt 1
"Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Górzyn, Lutol, Małowice, Stara Woda"
Wybrano ofertę firmy:
P.P.U. ”Eko-Wark” Sp. z o.o., ul. Kniewska 4, 70-846 Szczecin
za cenę 10.441.470,00 zł brutto.
Zobacz stronę internetową firmy: www.ekowark.com.pl
Umowę zawarto w dniu 9 czerwca 2011 r.
Termin realizacji - 23 miesiące od podpisania umowy.
Z dniem 8 lipca 2011 r. – rozpoczęto prace projektowe.
Kontrakt obejmuje zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej w następującym zakresie:
Górzyn - kanalizacja sanitarna:
— Kanalizacja grawitacyjna o średnicach od 200 mm do 250 mm – ok. 6 202 m (w tym odgałęzienia boczne ok. 968 m),
— Kanalizacja tłoczna o średnicach od 63 mm do 250 mm – ok. 1 860 m,
— Przepompownie ścieków – 4 szt.,
— Lokalny punkt tłoczny – 1 szt.
Lutol - kanalizacja sanitarna:
— Kanalizacja grawitacyjna o średnicach od 200 mm do 250 mm – ok. 2 425 m (w tym odgałęzienia boczne ok. 318 m),
— Kanalizacja tłoczna o średnicy 180 mm – ok. 2 210 m,
— Przepompownia ścieków – 1 szt.
Małowice - kanalizacja sanitarna:
— Kanalizacja grawitacyjna o średnicach od 200 mm do 250 mm – ok. 595 m (w tym odgałęzienia boczne ok. 50 m),
— Kanalizacja tłoczna o średnicy 160 mm – ok. 997 m,
— Przepompownia ścieków – 1 szt.
Stara Woda - kanalizacja sanitarna:
— Kanalizacja grawitacyjna o średnicy 200 mm – ok. 2 641 m (w tym odgałęzienia boczne ok. 346 m),
— Kanalizacja tłoczna o średnicach od 75 mm do 160 mm – ok. 2 340 m,
— Przepompownie ścieków – 2 szt.

Kontrakt 2
"Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Białków, Budziechów i wschodniej części miasta Lubska"
Wybrano ofertę firmy:
Przedsiębiorstwo Inwestycyjno - Usługowe "Gazopol Ltd" Sp. z o.o., ul. Morska 49, 75-215 Koszalin
za cenę 6.522.267,13 zł brutto.
Zobacz stronę internetową firmy: www.kiph.com.pl/gazopol/
Umowę zawarto w dniu 20 czerwca 2011 r.
Termin realizacji - 21 miesięcy od podpisania umowy.
Z dniem 20 lipca 2011 r. rozpoczęto prace projektowe.
Kontrakt obejmuje zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej w następującym zakresie:
Białków - kanalizacja sanitarna:
— kanalizacja grawitacyjna o średnicy 200 mm – ok. 3 322 m (w tym odgałęzienia boczne ok. 498 m),
— kanalizacja tłoczna o średnicach od 63 mm do 110 mm – ok. 2 457 m,
— przepompownia ścieków – 1 szt,
— lokalny punkt tłoczny – 1 szt,
Budziechów - kanalizacja sanitarna:
— kanalizacja grawitacyjna o średnicy od 200 mm do 315 mm – ok. 3 787 m (w tym odgałęzienia boczne ok. 487 m),
— kanalizacja tłoczna o średnicy od 63 mm do 110 mm – ok. 650 m,
— przepompownia ścieków – 1 szt,
— lokalne punkty tłoczne – 2 szt,
Lubsko - wschodnia część miasta - przebudowa i rozbudowa kanalizacji:
— kanalizacja grawitacyjna o średnicach od 400 mm do 600 mm – ok. 633 m,
— kanalizacja tłoczna o średnicy 75 mm – ok. 150 m,
— przepompownia ścieków – 1 szt.

Kontrakt 3
"Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko – część południowo-zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji"
Wybrano ofertę firmy:
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego sp. z o.o., ul. Botaniczna 75, 65-392 Zielona Góra
za cenę 15.015.274,20 zł brutto.
Zobacz stronę internetową firmy: www.pbozg.pl
Umowę zawarto w dniu 2 sierpnia 2011 r.
Termin realizacji - 21 miesięcy od podpisania umowy.
Z dniem 1 września 2011 r. rozpoczęto prace projektowe.
Kontrakt obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy istniejącej kanalizacji oraz renowacji kanałów będących w złym stanie technicznym, w następującym zakresie:
Lubsko - zachodnia część miasta - przebudowa i rozbudowa kanalizacji:
— kanalizacja grawitacyjna (kanały sanitarne i ogólnospławne) o średnicy od 200 mm do 600 mm – ok. 6 368 m (w tym odgałęzienia boczne ok. 853,5 m),
— kanalizacja tłoczna o średnicy 90 mm – ok. 223 m,
— przepompownia ścieków – 1 szt.
Lubsko - południowa część miasta - przebudowa i rozbudowa kanalizacji:
— kanalizacja grawitacyjna (kanały sanitarne i ogólnospławne) o średnicy od 200 mm do 500 mm – ok. 4 153 m (w tym odgałęzienia boczne ok. 440 m),
— kanalizacja tłoczna o średnicy 63 mm – ok. 118 m,
— lokalny punkt tłoczny – 1 szt.
Lubsko - renowacja sieci kanalizacyjnej:
— renowacja sieci kanalizacyjnej o średnicach od 150 mm do 800 mm – ok. 6 040 m.

Kontrakt 4
"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubsku"
Wybrano ofertę firmy:
Konsorcjum firm:
Lider - "ECOSERVICE" Sp. z o.o., ul. Głowackiego 9, 65-301 Zielona Góra;
Partner 1 - "EKOSYSTEM ZIELONA GÓRA", ul. Kożuchowska 20c, 65-364 Zielona Góra;
Partner 2 - EKOSYSTEM S.A., ul. Kożuchowska 20, 65-364 Zielona Góra
za cenę 11.926.778,64 zł brutto.
Zobacz stronę internetową firmy: www.ekosystem.com.pl
Umowę zawarto w dniu 2 sierpnia 2011 r.
Termin realizacji - 18 miesięcy od podpisania umowy.
Z dniem 1 września 2011 r. rozpoczęto prace projektowe.
Kontrakt obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków w następującym zakresie:
— wymianę istniejącego punktu zlewnego ścieków dowożonych,
— wyposażenie budynku krat w urządzenia do płukania skratek i instalację płukania piasku,
— rozbudowę części osadowej oczyszczalni ścieków w zakresie stabilizacji osadu,
— budowę wiaty zrzutowej osadu ustabilizowanego o powierzchni co najmniej 140m2,
— budowę wiaty składowej osadu ustabilizowanego o powierzchni co najmniej 500m2,
— wyposażenie oczyszczalni ścieków w dodatkowe elementy AKPiA,
— wyposażenie punktu zlewnego ścieków dowożonych w pomiar: ilości przepływu, pH, przewodności, ChZT (w zakresie dostawy punktu zlewnego),
— wyposażenie instalacji dozowania soli żelaza w pomiar ilości przepływu,
— wyposażenie komory napowietrzania osadu czynnego w pomiar ciągły:
—— azotu amonowego,
—— azotu azotanowego,
— wyposażenie komory pomiaru ilości ścieków oczyszczonych w pomiar ciągły:
—— azotu amonowego,
—— azotu azotanowego,
—— azotu azotynowego,
—— fosforanów,
—— suchej masy,
— zabudowanie kompensatorów gumowych kołnierzowych na każdym z tłocznych rurociągów ścieków (2 × DN400; 4 × DN150) przed komorą rozprężną,
— przebudowę linii SN, linii NN, oświetlenia terenu oraz monitoring,
— wyposażenie oczyszczalni w sprzęt służący do gromadzenia i transportu powstających odpadów.

Kontrakt 5
"Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części miasta Lubsko"
Wybrano ofertę firmy:
Konsorcjum firm:
Lider - Nadodrzańskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjne "Ekomel" Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 15, 66-100 Sulechów;
Partner 1 - Składy Budowlane SAN-BUD Sylwia Pawlik, ul. Wyczółkowskiego 2, 65-140 Zielona Góra;
Partner 2 - SAN-BUD TRANS-SPRZĘT Sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 4, 65-127 Zielona Góra
za cenę 4.994.654,35 zł brutto.
Zobacz strony internetowe firm: www.ekomel.net.pl, www.san- bud.com.pl
Umowę zawarto w dniu 4 sierpnia 2011 r.
Termin realizacji - 17 miesięcy od podpisania umowy.
Z dniem 7 września 2011 r. – rozpoczęto roboty budowlane.
Kontrakt obejmuje zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji w następującym zakresie:
Lubsko - północna część miasta - przebudowa i rozbudowa kanalizacji:
— kanalizacja grawitacyjna (kanały sanitarne i ogólnospławne) o średnicy od 200 mm do 600 mm – ok. 2 803 m (w tym odgałęzienia boczne ok. 649 m),
— kanalizacja tłoczna o średnicy od 75 mm do 280 mm – ok. 2 885,5 m,
— przepompownie ścieków – 2 szt.

Wykonawcy kontraktów na usługi:
Kontrakt 6
"Pełnienie roli inżyniera kontraktu dla Projektu - Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko"
Wybrano ofertę firmy:
ECM Group Polska Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa
za cenę 885.720,00 zł brutto.
Zobacz stronę internetową firmy: www.ecmg.org

Kontrakt 7
"Pomoc techniczna dla projektu - Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko"
Wybrano ofertę firmy:
Konsorcjum firm:
Lider - ENVI KONSULTING Marek Gazda, ul. Wolności 13/8, 49-300 Brzeg;
Partner - Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o., ul. Św. Rocha 5/202, 15-879 Białystok
za cenę 430.369,17 zł brutto.
Zobacz strony internetowe firm: www.envi.com.pl, www.izr.pl