Stan techniczny sieci wodociągowej istniejącej na terenie Gminy Lubsko jest zróżnicowany, ma to bezpośrednie przełożenie na jakość dostarczanej do odbiorców wody. Sieć wodociągowa w mieście Lubsko z uwagi na swój wiek (powstała na początku XX wieku) jest w dostatecznym stanie technicznym. Sieć wodociągowa na obszarze wiejskim gminy Lubsko jest siecią stosunkowo nową (poza wsią Mierków, Malwice czy Lutol). Sieć wodociągowa miasta Lubsko oraz na obszarze wiejskim gminy jest siecią promienistą, co w przypadku dużej awarii uniemożliwia dostawy wody mieszkańcom mieszkającym na terenach zasilanych przez uszkodzony wodociąg. Najstarsze odcinki żeliwne pochodzą z początku XX wieku.

Gospodarką wodną na terenie wiejskim Spółka zajmuje się od 2004 r. Przez pierwsze dwa lata zajęła się doprowadzeniem stacji uzdatniania wody do odpowiedniego stanu technicznego, aby jakość wody była zgodna z obowiązującymi normami. Ponadto ok. 200 gospodarstw było nieopomiarowanych i trud monterów był skierowany na montaż wodomierzy usytuowanych w nowo wykonywanych studniach wodomierzowych lub w piwnicach budynków, a także na ich wymianę.

Informujemy, że wodomierze główne, jak i wodomierze lokalowe posiadają legalizację tylko przez okres 5 lat. Wymiany wodomierzy głównych dokonuje Spółka w ramach prowadzonej działalności. Natomiast wymiana wodomierzy lokalowych następuje na koszt właściciela, bądź najemcy lokalu. Woda dostarczana jest do wsi Białków, Chełm Żarski, Chocicz, Chocimek, Dąbrowa, Dłużek, Gozdno, Górzyn, Grabków, Lutol, Jałowice, Mierków, Mokra, Osiek, Raszyn, Stara Woda, Tuchola i Ziembikowo. Łącznie na terenie miasta Lubska eksploatowanych jest ponad 75 km sieci wodociągowych magistralnych, rozdzielczych i przyłączy oraz na terenie wiejskim eksploatowanych jest ponad 90 km sieci i przyłączy.

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne, które zostały zrealizowane przez Gminę Lubsko ze środków pomocowych Unii Europejskiej, są przez Spółkę dzierżawione. Są to m.in. sieci wodociągowe na odcinku Dłużek-Chełm Żarski, Gozdno-Dąbrowa, Tymienice-Kałek, Chełm
Żarski-Ziembikowo, Górzyn-Raszyn o łącznej długości 26,6 km wraz z przyłączami o dł. 5,2 km w ilości 209 szt. oraz sieci kanalizacyjne położone w ul. E. Plater, Dąbrowskiego, Dębowej, Grunwaldzkiej, Klonowej, Konopnickiej, Krak. Przedmieście, Popławskiego, Przemysłowej, Słowackiego, Zielenieckiej o łącznej dł. 7,6 km.

W latach 2002-2008 zmodernizowano sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz wymieniono przyłącza o łącznej długości ponad 8,5 km. Zamontowano na sieci wodociągowej blisko 100 zasuw.