Dział Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji zaopatruje w wodę mieszkańców m. Lubska oraz wsi Białków, Chełm Żarski, Chocicz, Chocimek, Dąbrowa, Dłużek, Gozdno, Górzyn, Grabków, Lutol, Małowice, Mierków, Mokra, Osiek, Raszyn, Stara Woda, Tuchola, Ziembikowo, Gareja.

Zdjęcie budynku działu eksploatacji wodociągów i kanalizacji

1. Sieć kanalizacyjna i wodociągowa.

Tabela 1 Charakterystyka sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Sieć kanalizacyjna na terenie
miasta Lubska łącznie
z kanalizacją dzierżawioną
od Gminy Lubsko
(dane na koniec 2011r.)
Sieć wodociągowa na terenie
miasta i gminy Lubsko
łącznie z sieciami dzierżawionymi
od Gminy Lubsko
( stan na koniec 2011r. )
wiek sieci do 10 lat – 13,1 km
10 – 30 lat – 14,4 km
31 – 50 lat – 6,0 km
ponad 50 lat – 5,5 km
Ogółem – 39,0km
do 10 lat – 25,1 km
10 – 30 lat – 89,8 km
31 – 50 lat – 16,6 km
ponad 50 lat – 9,5 km
Ogółem – 141,0 km
rodzaj materiałów z
jakich wybudowana jest sieć
żelbeton, kamionka, PCV,
kanały murowane.
żeliwo, PCV, PE,
stal, azbestocement,
średnice od 50mm do 400mm
długość sieci 46,3 km 1193,4 km
ilość podłączeń do budynków
indywidualnych i zbiorowego
zamieszkania
1137 szt. 2781 szt.
wyposażenie osadniki Imhoffa, studzienki rewizyjne,
połączeniowe, rozgałęźne,
kaskadowe, piaskowniki,
separatory, wpusty deszczowe.
terenowy zbiornik wyrównawczy
ul. Złota V=500 m3,
zbiornik ciśnieniowy Białków V=60 m3,
zbiornik wyrównawczy Górzyn V = 150 m3,
zbiornik stojący Dłużek V=150 m3,
zasuwy, zawory zwrotne,
odwodnienie magistrali poprzez studnię spustową,
manometry, wodomierze, hydranty.

Celem zadań Spółki jest rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej i osadowej, przerwanie procesu degradacji środowiska na terenie miasta i gminy Lubsko, ochrona wód rzeki Lubszy oraz doprowadzenie 100% ścieków komunalnych i przemysłowych do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Lubsku.

Działania prowadzone w celu usprawnienia poprawy stanu sieci kanalizacyjnej:

 • wymiana uszkodzonych odcinków sieci,
 • płukanie sieci z nagromadzonych osadów samochodem specjalistycznym MAN oraz przyczepką wysokociśnieniową WUKO z jednoczesnym wypompowywaniem osadów samochodem SW -21,
 • budowa nowych odcinków sieci poprzez Gminę Lubsko i przekazanie ich w dzierżawę dla tut. Spółki,
 • wyeliminowanie negatywnego, niekontrolowanego oddziaływania ścieków na środowisko likwidacja ( szamb ).

Działania prowadzone w celu usprawnienia poprawy stanu istniejących sieci wodociągowej:

 • utrzymanie w sprawności uzbrojenia sieci przede wszystkim dużej ilości zasuw i hydrantów,
 • utrzymanie odcinków sieci w należytym stanie polegające na utrzymaniu dobrej i właściwej jakości wody podawanej tymi odcinkami, końcówki sieci są systematycznie płukane poprzez hydranty,
 • zmniejszenie strat wody poprzez montowanie wysokiej klasy dokładności wodomierzy oraz zakup urządzeń do wykrywania wycieków wody,
 • bieżące usuwanie awarii,
 • stworzenie nowoczesnego systemu zaopatrzenia w wodę: o parametrach jakościowych, zgodnych z Dyrektywą Unii Europejskiej nr 98/83/EC i wytycznymi WHO o zawartości m.in.: żelaza 0,2 mg/dm3, manganu 0,05 mg/dm3,
 • dostarczanie wody odbiorcom czystą organoleptycznie, bez zapachu i posmaku, wodę stabilną biologicznie, co w znacznym stopniu ograniczy powstawanie tzw. wtórnych zanieczyszczeń w sieci,
 • wyeliminowanie źródeł awarii, co jednocześnie wpłynie na ograniczenie kosztów ponoszonych przez LWiK.

2. Stacje uzdatniania wody.

Gl. Górna dla m. Lubska:

Woda pobierana ze studni wierconych za pomocą pomp głębinowych tłoczona jest przez filtry ciśnieniowe pospieszne do zewnętrznej sieci wodociągowej. Urządzenia do uzdatniania wody (filtry) zainstalowane są w budynku stacji wodociągowej, zlokalizowanym na terenie ujęcia wody. Poniżej przedstawiono krótkie charakterystyki techniczne poszczególnych urządzeń:

 • Filtry ciśnieniowe – do uzdatniania wody przeznaczonych jest 5 filtrów pospiesznych o łącznej wydajności Qn=355 m3 / h. Wydajność ta pozwala na właściwe uzdatnienie wody.
 • Terenowy zbiornik wyrównawczy – Zbiornik ten wybudowany w okresie międzywojenny, zlokalizowany jest w odległości ok. 2 km od ujęcia na rzędnej 122,0 m npm. Składa się z dwóch komór – kołowej i pierścieniowej – ustawionych względem siebie centrycznie o pojemności 250 m3 każda. Obecnie zbiornik pracuje jako przepływowy – zbocznikowany, stabilizując ciśnienie w sieci.
 • Dezynfekcja wody – Po przejściu przez filtr woda okresowo poddawana jest dezynfekcji za pomocą 3 % podchlorynu sodowego – NaCl. Podchloryn dawkowany jest bezpośrednio do kolektora tłoczonego za filtrami za pomocą chloratora C- 52 o wydajności max 0,19 dm3 / min. Maksymalnie ciśnienie wytwarzane przez pompę chloratora wynosi 0,6 MPa.
 • Instalacja sprężonego powietrza – Woda surowa na wstępie jest napowietrzana w aeratorze ciśnieniowym. Jest to zbiornik o ø 1600 mm usytuowany centralnie w hali odżelaziaczy. Do napowietrzania dostarczane jest powietrze przez dwie sprężarki typu KP- 2 o wydajności Qn=8,0 m3/ h, P = 8,0 atm.
 • Płukanie filtrów po cyklu pracy odbywa się przy pomocy wody czystej i powietrza. Powietrze do płukania dostarczane jest przez dwie dmuchawy typu DK – 10 o wydajności Q=14- 14,5 m3/ min każda.

Białków

Wodociąg zasilany z ujęcia Białków pracuje automatycznie. Woda ujmowana ze studni wierconych pompami głębinowymi GRUNDFOS tłoczona jest na urządzenia uzdatniające i magazynujące wodę Hydrofiltru F1 + 60 M (stanowią dwa urządzenia zbiornikowe, pierwsze Hydrofiltr F1, drugie Hydrofiltr 60 M). Hydrofiltr F1 składa się z filtra ciśnieniowego o średnicy 280 cm A=6,0 m2) Hydrofiltr 60 M składa się z dwóch zasadniczych części:

 • filtra ciśnieniowego – zbiornik o średnicy 280 A=6,0 m
 • zbiornika ciśnieniowego(hydrofor)– zbiornik o średnicy 280 cm, V=60m3 Stacja wodociągowa typu HYDROFILTR wiąże funkcje stacji uzdatniania wody i hydroforni. Spełnia następujące zadania:
  • uzdatnia wodę podziemną w zakresie odżelaziania, odmanganiania usuwania innych zanieczyszczeń (filtracja dwustopniowa),
  • poprawia własności organoleptyczne wody,
  • gromadzi uzdatnioną wodę w zbiorniku ciśnieniowym dla potrzeb sterowania pracy pomp i płukania filtra
  • utrzymuje wymagane ciśnienie w sieci zewnętrznej.

W stacji uzdatniania wody w Białkowie do uzdatniania wody pod względem bakteriolgicznym służy chlorator, jednak do chwili obecnej z uwagi na dobrą jakość wody pod względem bakteriologicznym urządzenie to nie było eksploatowane Do pomiaru pobieranej wody służą wodomierze studzienne zainstalowane w każdej studni oraz wodomierze, wodomierz typu MKs6150 zainstalowany na rurociągu przesyłowym oraz wodomierz typu MZ-150 do pomiaru ilości wody podawanej do płukania.

Gozdno

Wodociąg Gozdno – Górzyn pracuje automatycznie. Woda ujmowana ze studni wierconych pompami głębinowymi G80IVB tłoczona jest do budynku chlorowni i dalej do sieci i terenowego zbiornika wyrównawczego położonego na lokalnym wyniesieniu w m. Górzyn. Wydajność pompowni przy Hm=69m–Q=43,5m3/h.

Zapraszamy do galerii zdjęć Stacji Uzdatniania Wody w Gozdnie

Dłużek

Wodociąg Dłużek pracuje automatycznie. Woda ujmowana ze studni wierconych pompami głębinowymi G80VB tłoczona jest na urządzenia uzdatniające zamontowane w budynku stacji wodociągowej i następnie poprzez zbiorniki hydroforowe do zewnętrznej sieci wodociągowej rozprowadzającej wodę po terenie wsi Dłużek. Zasilenie w wodę wsi Chełm Żarski, Mierków, Ziębikowo, Gareja oraz wspomaganie układu wodociągowego miasta Lubsko odbywa się poprzez terenowy zbiornik początkowy w Dłużku, skąd woda grawitacyjnie płynie do sieci wodociągowej.

Stacje wodociągową wody stanowi budynek wolnostojący o wymiarach w rzucie 10x20m. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku zlokalizowany jest osadnik wód popłucznych. Do uzdatniania wody wykorzystywane są cztery odżelaziacze i dwa odmanganiacze. Płukanie złoża filtracyjnego odbywa się wodą uzdatnianą i prowadzone jest codziennie, tzn. codziennemu płukaniu poddawany jest jeden z filtrów. Ilość wody dla wykonania płukania jednego filtra wynosi ok. 5m³. Wody popłuczne odprowadzane są do osadnika wód popłucznych.

Zapraszamy do galerii zdjęć Stacji Uzdatniania Wody w Dłużku

Rok wykonania studni Całkowita głębokość studni Wydajność eksploatacyjna
UJĘCIE GLINKA GÓRNA
STUDNIA NR 3 (3s) 1968 r. 40,0 m. Qe = 76,6 m3/h
przy Se = 1,93 m.
STUDNIA NR 4 (3z) 1978 r. 44,0 m. Qe = 135,0 m3/h
przy Se = 2,20 m.
STUDNIA NR 5 (4 z) 1978 r. 44,0 m. Qe = 100,0 m3/h
przy Se = 2,60 m.
STUDNIA NR 7 (4S) 1968 r. 44,0 m. Qe = 63,10 m3/h
przy Se = 1,09 m.
STUDNIA 8 (1z) 1978 r. 40,0 m. Qe = 137,0 m3/h
przy Se = 2,40 m.
STUDNIA NR 9 1984 r. 42,0 m. Qe = 122,00 m3/h
przy Se = 2,88 m.
STUDNIA NR 2B 1995 r. 35,0 m. Qe = 100,00 m3/h
przy Se = 2,00 m.
UJĘCIE BIAŁKÓW
STUDNIA NR 1 1989 r. 20,0 m. Qe = 55,00 m3/h
STUDNIA NR 2 1989 r. 18,0 m. Qe = 55,00 m3/h
UJĘCIE DŁUŻEK
STUDNIA NR 1 1984 r. 26,0 m. Qe = 45,0 m3/h
STUDNIA NR 2 1984 r. 26,0 m. Qe = 54,0 m3/h
UJĘCIE GOZDNO
STUDNIA NR 1 1984 r. 26,0 m. Qe = 45,0 m3/h
STUDNIA NR 2 1984 r. 25,5 m. Qe = 54,0 m3/h

Legenda:
wielkości eksploatacyjne ujęć głębinowych:

 • Se-depresja,
 • Qe-wydajność.

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem usług świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji