POLITYKA PRYWATNOŚCI

(Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych)

Szanowny Kliencie!

Jako Administrator dbamy o Twoją prywatność i ochronę Twoich danych osobowych. Dlatego też poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem przepisów RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (“Administrator”)

Administratorem danych osobowych naszych Klientów oraz Użytkowników Elektronicznego biura obsługi klienta jest spółka

 

Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w miejscowości Lubsko, przy ul. Paderewskiego 20, 68-300 Lubsko, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000371990, posiadająca NIP: 9282063825, posiadająca REGON 080487020

www.lwik.lubsko.pl, e-mail: bok-lwik@wp.pl, tel. + 48 68 470 49 99

 

w dalszej treści zwana także „Administratorem”.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) i we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych prosimy kontaktować się z Inspektorem pisząc na adres poczty elektronicznej iod@lwik.lubsko.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora z dopiskiem „dane osobowe” lub „IOD”.

§ 2. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Każda osoba, która zamierza korzystać z naszych usług lub zawiera z nami umowę, zostanie poproszona o podanie nam swoich danych osobowych, które przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach.

Cele przetwarzania:

 • Świadczenie wszelkich oferowanych przez nas usług;
 • Obsługa procesu zawierania umów;
 • Rozwiązywanie wszelkich problemów technicznych, przyjmowanie zgłoszeń, usuwanie wszelkich awarii;
 • Obsługa procesu reklamacyjnego;
 • Funkcjonowanie Elektronicznego biura obsługi klienta oraz świadczenie e-usług;
 • Bieżąca obsługa otrzymywanych zgłoszeń i zapytań oraz kontakt z naszej strony w związku z otrzymanymi zgłoszeniami i zapytaniami, zawartymi umowami, korzystaniem z naszych usług;
 • Realizacja wszelkich obowiązków spoczywających na Administratorze w związku z powyżej opisanymi działaniami, w tym w szczególności obowiązków wynikających z przepisów prawa  realizowanych wobec jednostek sektora administracji publicznej;
 • Marketing i promocja oferowanych przez nas usług, przygotowanie oferty handlowej;
 • Badanie jakości świadczonych przez nas usług.

Podstawa prawna przetwarzania:

 • Umowa i realizacja jej postanowień lub działania podejmowane na żądanie danej osoby, zmierzające zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością, koniecznością wystawienia dokumentów księgowych lub innych art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • Wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na przetwarzaniu danych w celu / celach:
  • ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
  • prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych;
  • analitycznych i statystycznych;
  • badania satysfakcji klientów;
  • zapewnienia obsługi płatności;
  • zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy;
  • windykacji należności i prowadzenia postępowań sądowych;
  • stosowania monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa naszych obiektów;
  • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Wymagamy podania w szczególności następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę, świadczyć oferowane przez nas usługi:

 • imię i nazwisko, dane adresowe, pesel, dane kontaktowe dane dotyczące nieruchomości, której umowa dotyczy (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą są to także dane prowadzonej działalności). W toku realizacji umowy są to również dane dotyczące zużycia wody oraz płatności z tym związanych.

Podanie danych jest konieczne dla zawarcia i wykonania umowy. W niektórych przypadkach obowiązek podania danych wynika z obowiązujących przepisów np. w celu wystawienia dokumentów finansowych.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości zawarcia i wykonania umowy;
 • brak możliwości skorzystania z innych świadczonych przez nas usług;
 • brak możliwości korzystania z usług Elektronicznego biura obsługi klienta.

Możliwość cofnięcia zgody:

 • w każdej chwili (w przypadku, gdy zgoda jest wyłączną podstawą przetwarzania danych)

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia zgody pozostaje zgodne z prawem.

§ 3. POLITYKA COOKIES

1) Podczas przeglądania naszej strony internetowej stosujemy mechanizm plików „cookies”, Przy użyciu plików cookies mogą być zbierane dane osobowe, które następnie mogą być wykorzystane wyłącznie w celu realizacji określonych funkcji na rzecz użytkownika. Ponadto tak zebrane dane są zaszyfrowane w sposób, który uniemożliwia do nich dostęp osobom nieuprawnionym.

2) Każdy użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Wyłączenie mechanizmu „cookies” może jednak spowodować utrudnienie lub prawidłowe korzystanie z naszej strony internetowej.

W serwisie mogą być wykorzystywane następujące pliki cookies

 • Analityczne – wykorzystywane do opracowywania anonimowych statystyk korzystania z serwisu.
 • Funkcjonalne – wymagane do prawidłowego działania strony i przechowywania informacji dotyczących sesji użytkownika. Są związane z obsługą i przeglądaniem strony.
 • Reklamowe – wykorzystywane do wyświetlania reklam i personalizowania ich treści i ofert pod użytkownika.
 • Związane z social media – wykorzystywane do obsługi funkcji wynikających z integracji z portalami społecznościowymi takimi jak np. Facebook.

Zarządzanie plikami cookies

Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie i w ustawieniach swojej przeglądarki.

§ 4. OKRES PRZETWARZANIA

Dane osobowe naszych Klientów przetwarzamy tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania danych;
 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową;
 • cofnięta zostanie zgoda na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą;
 • zostanie przyjęty sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego

w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

§ 5. PRAWA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Szanowny Kliencie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • żądania przeniesienia danych do innego Administratora,
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

§ 6. USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane dane naszych Klientów. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych:

 • podmioty świadczące na naszą rzecz usługi informatyczne;
 • podmioty realizujące wsparcie techniczne, obsługujące infrastrukturę monitoringu wizyjnego;
 • podmioty świadczące na naszą rzecz usługi prawne;
 • podmioty realizujące wysyłkę korespondencji;
 • banki i instytucje finansowe obsługujące płatności;
 • podmioty zapewniające usługi marketingowe;
 • odpowiednie instytucje i organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7. PROFILOWANIE

Dane osobowe naszych Klientów nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

§ 8. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA OBSZAR EOG

Dane osobowe naszych Klientów nie są przekazywane poza obszar EOG.

 

Zmiany naszej Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

Wszelkie pytania w zakresie danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: iod@lwik.lubsko.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w § 1 powyżej z dopiskiem „dane osobowe”.