Technologia pracy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Lubsku

1. Lokalizacja oczyszczalni ścieków, odbiornik ścieków

Oczyszczalnia ścieków dla miasta Lubska zlokalizowana jest w północno-zachodniej części miasta na przedłużeniu ul. Paderewskiego przy samej granicy administracyjnej miasta. Od strony północnej działka graniczy z terenem leśnym. Od strony południowej działki przebiega droga utwardzona będąca przedłużeniem ul. Paderewskiego. Od strony wschodniej i zachodniej działkę okalają tereny nieużytków. Pod względem geomorfologicznym teren oczyszczalni jest fragmentem skłonu wysoczyzny polodowcowej do doliny rzeki Lubszy uznawanej za Pradolinę Głogowsko-Barucką. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Lubsza.

Zdjęcie panoramiczne obiektów Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Lubsku

(kliknij, aby powiększyć panoramę oczyszczalni)

2. Przepustowość oczyszczalni

Technologia oczyszczalni ścieków w Lubsku obejmuje mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków komunalnych z miasta. Przepustowość oczyszczalni wynosi: Qśrd = 4200 m3/d.

Oczyszczalnia została tak zwymiarowana, aby odpowiadała Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szkodliwych dla środowiska wodnego. Ładunki i stężenia zanieczyszczeń w ściekach doprowadzanych do oczyszczalni ścieków wynoszą:

Uśrednione ładunki zanieczyszczeń w ściekach surowych:

Wskaźniki Wartość
BZT5 1230,60 kgO2/d
ChZT 2163,00 kgO2/d
Zawiesina ogólna 1365,00 kg/d
Azot ogólny 189,00 kgN/d
Fosfor ogólny 46,20 kgP/d

Uśrednione stężenia zanieczyszczeń w ściekach surowych:

Wskaźniki Wartość
BZT5

n

308 mgO2/dm3
ChZT 640 mgO2/dm3
Zawiesina ogólna 360 mg/dm3
Azot ogólny 60 mgN/dm3
Fosfor ogólny 13 mgP/dm3

3. Przyjęta technologia oczyszczania ścieków

Oczyszczalnia pracuje w układzie 3-stopniowego, mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków, zgodnie z najnowszymi tendencjami światowymi, ujmującymi biologiczną defosfatację, denitryfikację i nitryfikację z symultanicznym chemicznym strącaniem fosforu.

Przyjęto następujący ciąg technologiczny:

 • automatyczna stacja zlewcza ścieków dowożonych,
 • komora kraty rzadkiej,
 • kraty gęste taśmowo – hakowe i krata ręczna rzadka obejściowa,
 • piaskownik przedmuchiwany typu PISTA i separator piasku,
 • komora przelewowa,
 • blok biologicznego oczyszczania ścieków (komora napowietrzania osadu czynnego i osadnik wtórny radialny),
 • komora pomiarowa ilości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika,
 • przepompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego,
 • instalacja sprężonego powietrza,
 • lokalna przepompownia ścieków,
 • instalacja dozowania soli żelaza,
 • grawitacyjny zagęszczacz osadu,
 • instalacja odwadniania i higienizacji osadu.

Transport ścieków

Ścieki tłoczone są z miasta do komory rozprężnej w budynku krat na oczyszczalni za pośrednictwem przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie miasta.

Przewidziano również możliwość dowozu ścieków do specjalnie zaprojektowanego punktu zlewczego z własną kratą ręczną.

Ścieki dowożone tłoczone są do komory rozprężnej przez przepompownię lokalną. Lokalna przepompownia ścieków służy również do przepompowywania wszystkich ścieków technologicznych tj. odcieków z prasy, wody nadosadowej z zagęszczacza osadu, ciał pływających z osadnika wtórnego, odcieków z prasy do skratek i separatora piasku oraz ścieków sanitarnych z terenu oczyszczalni. Ścieki technologiczne odprowadzane są grawitacyjnie kanalizacją do lokalnej przepompowni ścieków, skąd tłoczone są na początek układu tj. do komory rozprężnej przed kratami.

Oczyszczanie mechaniczne

Ścieki tłoczone oraz dowożone poddawane są najpierw oczyszczeniu mechanicznemu na kratach gęstych taśmowo – hakowych. Na kratach zatrzymywane zostają zanieczyszczenia pływające i wleczone, które są mechanicznie odwadniane i usuwane do kontenera. Skratki po odwodnieniu i higienizacji wapnem są wywożone na składowisko odpadów.

Następnie ścieki przepływają do piaskownika typu PISTA o okrężnym ruchu. Zebrane w piaskowniku tłuszcze i ciała pływające wywożone są na składowisko odpadów.

W piaskowniku usuwany zostaje piasek, który za pomocą pompy transportowany jest do separatora piasku, w którym jest on odwadniany. Piasek po odwodnieniu i higienizacji wapnem wywożony jest na składowisko odpadów. Z uwagi na ogólnospławny charakter zlewni oczyszczalni konieczne było zaprojektowanie i wykonanie układu technologicznego dostosowanego do występującej nierównomierności dopływu ścieków.

Komora przelewowa z dozowaniem soli żelaza

Po oczyszczeniu mechanicznym ścieki dopływają do komory przelewowej gdzie nadmiar ścieków deszczowych przelewa się do kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone, zaś mieszanina ścieków sanitarnych i deszczowych odpływa do biologicznego oczyszczenia.

W celu chemicznego wytrącenia fosforu, do komory przelewowej dodawane są sole żelaza. Instalację do chemicznego strącania fosforu zlokalizowano w budynku pras.

Oczyszczanie biologiczne

Na rurociągu odpływowym z komory przelewowej do bloku biologicznego oczyszczania zamontowany jest licznik mierzący przepływ ścieków. Ścieki trafiają do bloku biologicznego oczyszczania.

W skład bloku biologicznego oczyszczania ścieków wchodzą: zblokowana pierścieniowa komora napowietrzania z wydzielonymi strefami denitryfikacji i nitryfikacji oraz wewnętrzny radialny osadnik wtórny.

Ścieki w komorze napowietrzania osadu czynnego są powierzchniowo napowietrzane za pomocą trzech, zamontowanych w pomostach, wirników mamutowych.

Z komory napowietrzania ścieki przepływają przez jaz przelewowy do radialnego osadnika wtórnego, skąd po sedymentacji osadu poprzez przelew pilasty odpływają kanałem zamkniętym do odbiornika.

Na kanale odpływowym przewidziano pomiar przepływu ścieków za pomocą zwężki Parshall’a P4.

Na końcu procesu technologicznego oczyszczone ścieki trafiają rowem “F” do odbiornika, którym jest rzeka Lubsza. Współrzędne geograficzne zrzutu oczyszczonych ścieków: 51° 47′ 35.76″N 14° 56′ 38.54″E.

Wysedymentowany osad w osadniku wtórnym zgarniany jest za pomocą mechanicznego zgarniacza do leja sedymentacyjnego.

Z leja sedymentacyjnego osad usuwany jest do przepompowni osadu. W przepompowni umieszczono pompy osadu powrotnego oraz pompę osadu nadmiernego.

Osad powrotny zawracany jest do komory napowietrzania.

Odwadnianie osadu

Natomiast częściowo ustabilizowany osad nadmierny tłoczony jest do zagęszczacza grawitacyjnego.

Po wstępnym zagęszczęniu grawitacyjnym osad jest odwadniany mechanicznie za pomocą prasy sitowo – taśmowej i higienizowany wapnem.

Aby właściwie przeprowadzić proces odwadniania osadu niezbędny jest odpowiednio dozowany roztwór polielektrolitu.

Po odwodnieniu osad wywożony jest na składowisko.

Osad został poddany badaniom fizyko-chemiczno-bakteriologicznym, które wykazały, że może on być wykorzystany do rolniczego nawożenia gleb, oraz rekultywacji terenów zdegradowanych.

Wszystkie ścieki technologiczne, które powstają na terenie oczyszczalni ścieków trafiają do lokalnej przepompowni ścieków skąd tłoczone są ponownie na początek układu tj. do komory rozprężnej w budynku krat.

Jakość ścieków oczyszczonych, efekt ekologiczny

Przyjęta technologia oczyszczania ścieków gwarantuje, że stężenia wskaźników zanieczyszczeń w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków dla m. Lubska są mniejsze lub co najwyżej równe:

Wskaźniki Wartość
BZT5 15 mgO2/dm3
ChZT 125 mgO2/dm3
Zawiesina ogólna 35 mg/dm3
Azot ogólny 15 mgN/dm3
Fosfor ogólny 2,0 mgP/dm3

Uzyskanie powyższych parametrów pozwoliło na następującą redukcję ładunków zanieczyszczeń w ściekach odprowadzonych do odbiornika, co stanowiło docelowy efekt ekologiczny pracy oczyszczalni:

Dopływ Ładunek zredukowany kg/d Stopień oczyszczenia %
BZT5 1230,60 95%
ChZT 2163,00 80%
Zawiesina ogólna 1365,00 90%
Azot ogólny 189,00 75%
Fosfor ogólny 46,20 85%