TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., działając na podstawie art. 24j, 24c ust.2 w związku z art.27a ust.3 pkt.2) i 27c ust.1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r. 1152 ze zm. – dalej u.z.z.w), w związku z art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego( tekst jedn.Dz.U. z 2018, poz.2096. podaje się do wiadomości, że z dniem 23.04.2022r. decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu wchodzą w życie nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązujące na terenie Gminy Lubsko oraz Jasień na okres 3 lat.