Zapytanie ofertowe – Przebudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi Żarskiej, gmina Lubsko.

Prowadzone zgodnie z Regulaminem, który określa zasady i tryb udzielania zamówień przez Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. z siedzibą w Lubsku.

Załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 1a -Kosztorys ofertowy

Załącznik nr 2 – projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3a -Oświadczenie Wykonawcy- dotyczący wykluczenia wykonawcy

Załącznik nr 4 – Podglądowy przedmiar robót

Załącznik nr 5 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Załącznik nr 6 – Projekt zagospodarowania terenu

Załącznik nr 7 – Opinia geotechniczna

Załącznik nr 8 – Projekt architektoniczno – budowlany

Załącznik nr 9 – Projekt techniczny

Załącznik nr 10 – Zgłoszenie Budowy

Załącznik nr 11 – Zgłoszenie Rozbiórki